• [2015-12-11] #15-312693 Vaughan - Theft from Vehicle
 • [2015-12-11] #15-312977 Markham - Robbery
 • [2015-12-09] #15-314756 Newmarket - Identity Fraud
 • [2015-11-26] #15-271004 Vaughan - Theft
 • [2015-11-26] #15-806283 Markham - Fraud
 • [2015-11-20] #15-272508 Vaughan - Indecent Act
 • [2015-11-19] #15-244699 Newmarket - Theft
 • [2015-11-17] #15-284790 Aurora - Fraud
 • [2015-11-10] #15-252235 Stouffville - Fraud
 • [2015-11-04] #15-266698 Aurora - Fraud
 • [2015-10-30] #15-200522 Markham - Mischief
 • [2015-10-30] #15-283176 Vaughan - Assault
 • [2015-10-29] #15-251027 Richmond Hill - Theft
 • [2015-10-28] #15-188277 Richmond Hill - Theft
 • [2015-10-23] #15-264945 Markham - Theft
 • [2015-10-19] #15-255103 Aurora - Fraud
 • [2015-10-15] #15-185422 Vaughan - Fraud
 • [2015-10-14] #15-116368 Markham - Fraud
 • [2015-10-06] #15-218453 Markham - Theft
 • [2015-09-25] #15-194827 Vaughan - Theft
 • [2015-09-23] #15-231566 Newmarket - Sexual Assault
 • [2015-09-22] #15-205227 Richmond Hill - Assault
 • [2015-09-21] #15-101119 Markham - Theft
 • [2015-09-15] #15-175664 Vaughan - Theft
 • [2015-09-14] #15-177394 Vaughan - Theft
 • [2015-09-10] #15-174199 Newmarket - Theft
 • [2015-08-26] #15-804564 Newmarket - Theft
 • [2015-08-25] #15-804328 Markham - Fraud
 • [2015-08-21] #15-98722 Newmarket - Theft
 • [2015-08-19] #14-332662 Richmond Hill - Theft
 • [2015-08-16] #15-171475 Newmarket - Theft
 • [2015-08-13] #15-132551 Vaughan - Fraud
 • [2015-08-12] #15-201190 Vaughan - Theft
 • [2015-07-30] #15-48709 Markham - Fraud
 • [2015-07-24] #15-124123 Vaughan - Attempt Fraud
 • [2015-07-21] #15-151913 Richmond Hill - Fraud/Theft
 • [2015-07-21] #15-167313 Newmarket - Theft Under
 • [2015-07-17] #15-169665 Richmond Hill - Theft Over
 • [2015-07-17] #15-151618 East Gwillimbury - MVC Hit and Run
 • [2015-06-18] #15-802753 Vaughan - Theft
 • [2015-06-17] #15-18434 Richmond Hill - Theft
 • [2015-06-12] #14-345923 Markham - DistractionTheft
 • [2015-06-11] #15-153209 Markham - Sexual Assault
 • [2015-06-08] #15-101982 York Region - Fraud
 • [2015-06-03] #15-64709 Richmond Hill - Commerical Break and Enter
 • [2015-06-01] #15-40005 Markham - Theft
 • [2015-05-28] #15-102137 Vaughan - Commercial Break & Enter
 • [2015-05-22] #15-106532 Vaughan - Assault Cause Bodily Harm
 • [2015-05-19] #15-119803/14-337082/14-217849 York Region - Distraction Thefts
 • [2015-05-12] #15-18002 Richmond Hill/Peel Region - Theft/Fraud Under
 • [2015-05-08] #15-76708 Newmarket - Theft
 • [2015-05-07] #14-14304 Markham - Sexual Assault
 • [2015-05-06] #15-74891 Richmond HIll - Theft
 • [2015-05-05] #15-65975 Whitchurch-Stouffville - Fraud
 • [2015-05-04] #15-45134 Markham - Robbery
 • [2015-05-01] #15-77966 Richmond Hill - Theft
 • [2015-04-30] #15-50478 Vaughan - Theft
 • [2015-04-29] #15-54274 Vaughan - Theft
 • [2015-04-28] #15-110162 Aurora - Commercial Break and Enter
 • [2015-04-28] #15-52291 Vaughan - Theft
 • [2015-04-22] #15-51367 Vaughan - Theft
 • [2015-04-21] #15-77251 Markham - Attemptedtheft/Mischief
 • [2015-04-17] #15-63428 Richmond Hill - Theft
 • [2015-04-16] #15-19205 Markham - Theft
 • [2015-04-15] #15-39972 Vaughan - Theft/Assault
 • [2015-04-13] #13-3061 Vaughan - Sexual Assault
 • [2015-04-08] #15-57742 Vaughan - Assault with Weapon
 • [2015-04-07] #15-1368 Newmarket - Assault
 • [2015-04-02] #15-26416/40339 Vaughan - Theft
 • [2015-04-01] #1972-15841 King - Homicide
 • [2015-03-31] #15-800843 Richmond Hill - Theft
 • [2015-03-26] #15-69878 Georgina - Sexual Assault
 • [2015-03-27] #15-7175 Vaughan - Theft
 • [2015-03-25] #15-53279 Newmarket - Residential B & E
 • [2015-03-24] #15-65598/ 65617 Newmarket - Commericial B&E
 • [2015-03-20] #15-52433 Georgina - Theft
 • [2015-03-19] #15-66454 Vaughan - Residential B & E
 • [2015-03-16] #14-240037 East Gwillimbury - Theft
 • [2015-03-16] #15-71332 Marham - Robbery
 • [2015-03-13] #13-173616 Aurora - Fraud
 • [2015-03-12] #14-334005 Newmarket - Theft
 • [2015-03-09] #15-52216 Vaughan - Robbery
 • [2015-03-06] #14-255586 Newmarket - Attempted Robbery
 • [2015-02-27] #14-289779 Newmarket - Theft
 • [2015-02-26] Identity Fraud/ Fraud - Vaughan 14-806141
 • [2015-02-25] #14-270348 VAUGHAN - Fraud
 • [2015-02-24] #14-807512 Markham - Fraud
 • [2015-02-20] #15-9982 Markham - Theft
 • [2015-02-19] #14-330828 Richmond Hill - Fraud
 • [2015-02-17] #14-352359 Vaughan - Break and Enter
 • [2015-02-13] #14-337082 Markham - Theft
 • [2015-02-12] #14-347088 Vaughan - Fraud
 • [2015-02-11] #14-338417/350645/357275 Vaughan - Sexual Assault
 • [2015-02-05] #14-321384 Markham - Theft/Assault
 • [2015-02-04] #14-321915 Vaughan/GTA - Theft
 • [2015-02-03] #14-317612 Markham - Theft
 • [2015-01-29] #14-807322 Markham - Theft/Fraud
 • [2015-01-28] #14-323741 Aurora - Fraud
 • [2015-01-22] #14-287969 Vaughan - Theft
 • [2015-01-21] #14-124230 Vaughan - Homicide
 • [2015-01-06] #14-807459 York Region - Fraud
 • [2015-01-15] #14-282695 Vaughan - Break and Enter